Znak obce Příštpo

Obec Příštpo

Oficiální webové stránky obce
Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení obce, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Obec Příštpo (dále jen obec) je základním územním samosprávným celkem ve smyslu čl. 99 a následujících Ústavy ČR č. 1/1993 Sb.

Vzniklo v souladu s §§ 1 zák. č. 367/1990 Sb., o obcích ke dni 24. 11. 1990. Dle současných platných právních předpisů upravuje postavení obce zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení).

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním obce je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Působnost obce je rozdělena na:

  • samostatnou - záležitosti, které obec spravuje samostatně,
  • přenesenou - výkon státní správy, který byl orgánům obce svěřen zákonem; vykonává ji v obvodu pověřeného úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností.

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:

  • při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,
  • v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí:

  • při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy,
  • v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Obec je spravována samostatně zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo obce se skládá z 7 volených čletnů zastupitelstva. Rozhoduje ve věcech samostatné působnosti. Ve věcech patřících do přenesené působnosti rozhoduje jen, stanoví-li tak zákon.
Starosta města zastupuje obec navenek.

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce, zařazení do obecního úřadu. Obecní úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem.

Obecní úřad vykonává rovněž přenesenou působnost s výjímkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu.