Znak obce Příštpo

Obec Příštpo

Oficiální webové stránky obce
Vývěska


08.dubna 2019
Veřejná vyhlášek - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. Více podrobností viz. příloha.

04.dubna 2019
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu

V souladu s ust. § 16 písm. f/ zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro volby Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24. a 25. května 2019. Volební okrsek číslo 1 Sídlo volebního okrsku - zasedací místnost v bývalé škole, Příštpo č. 57

12.března 2019
Usnesení

o nařízení elektronického dražebního jednání. Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systém dražeb na adrese http://drazby/exekcecv.cz. Více podrobností viz příloha.

31.prosince 2018
Oznámení podle novel zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obec Příštpo oznamuje, že schválený rozpočet na rok 2019, schválený střednědobý výhled na roky 2020-2024, schválená rozpočtová opatření roku 2019 a schválený závěrečný účet za rok 2018 jsou, nebo budou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách obce Příštpo.
Příloha: oznámení 2018.pdf

09.července 2018
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce údajů (dále jen správce) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR informace.
Příloha: pověřenec.pdf

21.března 2017
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rokytná-ekologický mikroregion, dobrovolný svazek obcí oznamuje, že schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet a rozpočtové provizorium jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí Rokytná-ekologický mikroregion ve složce Dokumenty na adrese: http://www.mikroregionrokytna.cz/dokumenty
Příloha: Oznámení.pdf