Znak obce Příštpo

Obec Příštpo

Oficiální webové stránky obce
Vývěska


20.března 2020
Záměř obce

Obec Příštpo v souladu s ustanovením §39, odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích v platném znění zveřejňuje svůj záměr, prodeje obecního pozemku v k.ú. Příštpo : parcelní číslo st.164 o výměře 22 m2 Připomínky k tomuto záměru mohou občané uplatnit na OÚ Příštpo do 15 dnů od zveřejnění na úřední desce.

13.března 2020
Informace k nouzovému stavu

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu. Více podrobností viz příloha.

13.března 2020
COVID-19INFORMACE PRO OBČANY

Informace pro občany ohledně virového onemocnění COVID-19.

13.března 2020
COVID-19INFORMACE PRO OBČANY

Důležité informace ohledně kontaktní míst a návod co dělat v případě infekce COVID-19.

13.března 2020
Informace z Městského úřadu Třebíč

V souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným v ČR, přistoupil Městský úřad Třebíč k minimalizování osobních návštěv v zájmu bezpečnosti všech. Doporučuje všem občanům, aby omezily návštěvy na úřadě na nezbytně nutné a raději zvolili jiné alternativy jako např. telefonickou a e-mailovou komunikaci. Veškeré platby se dají jednoduše udělat bezhotovostně. Děkujeme za pochopení. Další informace najdete na webu města zde: https://www.trebic.cz/mesto-trebic-vyzyva-obcany-aby-minimalizovali-cestu-na-urad/d-45592

31.prosince 2019
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obec Příštpo oznamuje, že schválený rozpočet na rok 2020, schválený střednědobý výhled na roky 2020 -2024, schválená rozpočtová opatření roku 2020 a schválený závěrečný účet za rok 2019 jsou, nebo budou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách obce Příštpo na adrese http: www.pristpo.eu /obecní úřad, úřední deska / Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Příštpo, Příštpo č. 57, v úředních hodinách.

04.září 2019
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019. Podrobnosti viz příloha.

25.dubna 2019
Rozbor vody

Protokol o zkoušce č. 1496/2019

09.července 2018
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce údajů (dále jen správce) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR informace.
Příloha: pověřenec.pdf

21.března 2017
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rokytná-ekologický mikroregion, dobrovolný svazek obcí oznamuje, že schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet a rozpočtové provizorium jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí Rokytná-ekologický mikroregion ve složce Dokumenty na adrese: http://www.mikroregionrokytna.cz/dokumenty
Příloha: Oznámení.pdf