Znak obce Příštpo

Obec Příštpo

Oficiální webové stránky obce
Vývěska


21.října 2020
Územní plán Příštpo

Podle §172 odstavce 2 správního řádu oznamujeme, že vzhledem ke svému rozsahu není Územní plán Příštpo zveřejněn na úřední desce, ale ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky je k nahlédnutí na intranetových stránkách www.trebic.cz a na městském úřadě Třebíč.

06.dubna 2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona. Podrobnosti viz příloha.

31.prosince 2019
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obec Příštpo oznamuje, že schválený rozpočet na rok 2020, schválený střednědobý výhled na roky 2020 -2024, schválená rozpočtová opatření roku 2020 a schválený závěrečný účet za rok 2019 jsou, nebo budou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách obce Příštpo na adrese http: www.pristpo.eu /obecní úřad, úřední deska / Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Příštpo, Příštpo č. 57, v úředních hodinách.

04.září 2019
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019. Podrobnosti viz příloha.

09.července 2018
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce údajů (dále jen správce) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR informace.
Příloha: pověřenec.pdf

21.března 2017
Oznámení podle novely zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rokytná-ekologický mikroregion, dobrovolný svazek obcí oznamuje, že schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet a rozpočtové provizorium jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí Rokytná-ekologický mikroregion ve složce Dokumenty na adrese: http://www.mikroregionrokytna.cz/dokumenty
Příloha: Oznámení.pdf